Stiftelsesdokument

Vedtekter

23.11.2012 ble det avholdt stiftelsesmøte for foreningen Lut Rygg.

Info: En sammenrasket gruppe har turnert norske (og noen utenlandske) fjellområder siden 1991. Dagens krav fra banker og andre institusjoner har tvunget gruppen inn i konformitetens verden. Dette stiftelsesmøtet viser vedtektene som har brakt oss fram i det offentlige kjendismasets lys. Vi er nå en forening med alle rettigheter (noe vi forsåvidt alltid har hatt i sekken) og plikter, hva nå de måtte være. Artig blir det fortsatt.

Til stede som stiftere:

Knut Vestbø, Terje Skagseth, Terje Wiik, Kjell Fordal, Tomm Bøyesen, Arne Espen Tørstad, Frode Hadler-Jacobsen, Roar Nålsund, Alf Kvassheim, Otto Schnell Husby.

I tillegg er Terje Stokke Hammer, Arne Julius Maske og Pål Erik Hansen stiftere men var ikke til stede på møtet.

Vedtekter for foreningen Lut Rygg

§ 1       Foreningens navn

Foreningens navn er Lut Rygg og er basert på den uformelle foreningen Lut Rygg stiftet 1. august 1991.

§ 2       Formål

Organisere og arrangere fjellturer og lutefiskaften for medlemmene.

§ 3       Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4       Medlemmer

Medlemmer inviteres etter på forhånd vurdering av styret og godkjennes av årsmøtet. Antallet kan ikke overstige 13.

§ 5       Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6       Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7       Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 8       Årsmøte

 1. Årsmøtet er foreningens høyeste organ og avholdes hvert år i november måned.
 2. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
 3. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
 4. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
  1. Velge møteleder og sekretær
  2. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Fastsette saksliste og eventuell forretningsorden. Posten ’eventuelt’ kan ikke stå på årsmøtets saksliste.
  4. Behandle styrets årsmelding.
  5. Behandle foreningens årsregnskap.
  6. Behandle foreningens budsjett og neste års turplaner.
  7. Fastsette kontingent for neste periode.
  8. Behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte sakslisten.
  9. Velge foreningens styre og de roller som styret finner hensiktsmessig. Valget skal foregå skriftlig dersom noen krever det.
  10. Leder velges hvert år, andre styremedlemmer og vara velges for to år.

§ 9       Foreningens styre og oppgaver

 1. Styret består av 3 medlemmer; leder, nestleder og styremedlem.
 2. Styremøter avholdes så ofte det er nødvendig i forhold til saksmengden.
 3. Styret forestår den daglige ledelsen av foreningen. Styret er beslutningsdyktig når to tredjedeler er til stede.
 4. Det skal føres protokoll over styrets saksbehandling og vedtak.

§ 10      Vedtektsendringer

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Vedtekter kan bare oppheves eller endres av årsmøtet. Slike endringer krever 2/3 flertall.

§ 11      Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av årsmøtet og krever 2/3 flertall. Ved oppløsning skal foreningens aktiva benyttes til tiltak som kommer flest mulig av medlemmene til gode. Dette vedtas av årsmøtet.

§ 12      Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det. Dette innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.